logo

Юдима - 2001 - счетоводна къща София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Юдима - 2001 е счетоводна къща от град София. Фирмата предлага комплексно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, трудово-правни услуги, данъчни консултации и данъчна защита, икономически анализи. Счетоводна къща ЮДИМА е създадена през 1992 година с основен предмет на дейност комплексно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, трудово-правни услуги, данъчни консултации и данъчна защита, икономически анализи.

През 23 годишната си практика сме придобили опит в работата си с предприятия от различни области на икономиката. За коректното обслужване и защита на интересите на своите клиенти, счетоводната къща работи с екип от професионалисти с доказан практически опит и професионална квалификация в областта на счетоводството и човешките ресурси.

Предлаганите прецизни и качествени услуги, са изградени на база индивидуалният подход към дейността на всеки отделен клиент, съчетани с делова етика и отговорно отношение. При необходимост и с оглед защита на интересите на клиентите, счетоводната къща ползва услугите и на външни специалисти в областта на одита и правото.
Взаимоотношенията с клиентите се регламентират с договор за счетоводно обслужване и издаване на фактура за извършените услуги. На всеки от своите клиенти ЮДИМА предлага професионални, коректни и лоялни отношения, както и гъвкава ценова политика, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности.

Счетоводно обслужване:
- Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия
- Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри
- Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност
- Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки - декларации по Закона за данък върху добавената стойност и VIES декларации - Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки по ИНТРАСТАТ
- Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси
- Аналитична отчетност на дълготрайни материални и нематериални активи
- Аналитична отчетност на стоково-материални запаси
- Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период
- Изготвяне на Годишна данъчна декларация
- Изготвяне на Годишен Финансов Отчет
- Изготвяне периодични статистически справки по искане на НСИ
- Изготвяне на справки за ръководството на фирмата
- Данъчни консултации и данъчна защита по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ

ТРЗ и личен състав
- Изготвяне на трудови договори и обявяването им в НАП
- Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на трудов договор и обявяване в НАП
- Изготвяне на документи за прекратяване на трудов договор и обявяване в НАП
- Оформяне на трудови книжки
- Служебни бележки/ЗОДФЛ, ЗСП/
- Изготвяне на удостоверения за пенсиониране
- УП-1, УП-2, УП-3
- Справка - декларация за Бюро по труда
- Изготвяне на граждански договори
- Изготвяне на месечни Ведомости за заплати и платежни документи за разплащане към бюджета
- Изготвяне и подаване на всички декларации, свързани с информация за осигурените лица и осигурителните вноски
- Подготовка и деклариране на документи във връзка с болнични листове
- Заверка на осигурителен стаж на съдружници
- Представителство при проверки и ревизии от НАП във връзка с ДОО, ДЗПО, ЗО

Годишно счетоводно приключване
Услугата е предназначена за фирми, които не са постоянни клиенти на счетоводната къща и включва: - Осчетоводяване на предадените първични документи - Изчисляване на данъци и изготвяне на Годишна данъчна декларация; Финансови отчети - Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси

Данъчна защита
- При ревизии от страна на НАП
- При ревизии от Инспекция по труда
- При проверка на Комисия за защита на потребителите
- Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, подаване на декл.образец 1 и 6, както и декл.по ЗКПО и ЗОДФЛ.
- Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия, Акт за установяване на административни нарушения
- Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация

Почасови консултации
Услугата включва консултации по въпроси на счетоводното, данъчното, пенсионното и трудово - правното законодателство и се извършва в офиса на счетоводната къща или в офиса на клиента.