logo

Църква на Адвентистите от Седмия ден

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

 Църквата на адвентистите от Седмия ден е общество от вярващи християни, които изповядват Исус Христос като техен Господ и Спасител. Църквата е приемник на Божия народ от старозаветните времена и изявява вечните Божии истини в нашето време.
 
Църквата е Божието семейство на земята, общество от осиновени от Бога хора, имащи за цел да запознаят всички с техния Създател.

Църквата приема всеки един, който изповяда своята вяра в Христос и приема библейските учения.            
 
МИСИЯ
 
Мисията на Църквата на адвентистите от седмия ден е, чрез проповядване на вечното евангелие в контекст, а на тройната ангелска вест от Откровение 14-6-12 сред всички хора и народи на земята, да създава ученици, като ги води към приемане на Исус Христос за личен спасител и съединяване с Неговата църква, към служене за обществото и подготовка за скорошното завръщане на Господа.

Ние изпълняваме тази мисия под ръководството и чрез силата на Светия Дух чрез:
    Проповядване. Като приемаме поръчението на Господ Исус Христос (Матей 28:18-20), в тези последни дни ние прогласяваме на целия свят вечното евангелие за Божията любов, която е най-пълно разкрита в живота, служенето, смъртта, възкресението и първосвещеническото служене на Неговия Син. Като признаваме Библията за непогрешимо откровение на Бога за Неговата воля, ние представяме нейната пълна вест, включително за Второто Пришествие на Господ Исус Христос и за продължаващия авторитет на Неговия закон на Десетте заповеди с неговото напомняне за седмия ден – събота.

    Поучаване. Като признаваме, че развитието на ума и характера е важно за Божия изкупителен план, ние насърчаваме изграждането на зряло разбиране за Бога и на връзка с Него, Неговото Слово и сътворената вселена.

    Лекуване. Като утвърждаваме Библейските принципи за добруването на цялостната личност, ние правим, запазването на здравето и лекуването на болните, приоритет и чрез нашето служене за бедните и потиснатите, сътрудничим със Създателя в Неговото състрадателно дело на възстановяване.
 
  Ученичество. Като заставаме зад продължаващото духовно изграждане и развитие на всички членове на църквата, ние се грижим за новообърнатите, като ги инструктираме в правилен начин на живот, обучаваме ги да бъдат ефективни свидетели и ги насърчаваме към отговорност и покорство на Божията воля.
 
 Църквата на адвентистите от Седмия ден има добре развити административна и териториална структури в световен и национален мащаб. Това спомага за хармоничното развитие на църквата като цяло, разпределяйки ясно както отговорностите, така и техния териториален обхват.

Съюзния съвет като пряка ръководна административна единица се избира на всеки пет години на национален събор от представители на всички църкви изпратени като избрани от тях делегати. Същият събор избира и ръководителите на различните отдели и институции.
От своя страна избрания Съюзен съвет разпределя пасторите по църквите в оформените три административни области – Северна, Южна и Западна.