logo

Т енд К Баланс Консулт ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Т енд К Баланс Консулт стартира дейност в областта на счетоводните услуги през 2000 година като от 2013 година фирмата официално приема името „Т енд К Баланс Консулт” ЕООД. Cетоводните офиси се управляват от младост и амбиция, подкрепени с опит и рутина. УСЛУГИ:

  • Пълно счетоводно обслужване
  • Индивидуален подход към всеки клиент
  • Коректно и дискретно отношение
  • Професионално решаване на казуси
  • Гъвкаво ценообразуване
  • Необходимото качество на счетоводните услуги
Богат счетоводен опит в национални и международни компании, натрупан в различни сектори – бюджет, услуги, търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, недвижими имоти, производство, издателска дейност, фондации, сдружения и други. Работни езици – български, руски, френски, английски, гръцки. Пълно (абонаментно) счетоводно обслужване, което включва: - Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан - Текущо осчетоводяване на първичните документи - Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи от НАП - Периодично приключване на фирмите, изготвяне на отчети - Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи - Извършване на инвентаризации на активите - Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет - Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси Работни заплати и осигуряване - Изготвяне и текущо поддържане на досиетата на работниците; - Изготвяне на договори, споразумения, заповеди, удостоверения. - Ежемесечно изготвяне на ведомости за работните заплати и платежните документи за дължимите осигуровки; - Изготвяне и изпращане на изискващата се ежемесечна информация от НАП Административни услуги - Изготвяне на бизнес планове и бюджети на проекти - Изготвяне на годишни декларации на физически лица - Изготвяне на документи за банково кредитиране - Изготвяне на всички счетоводни справки, изискващи се от банковата институция - Изготвяне на прогнозни отчети за приходите и разходите, баланс и отчети за паричните потоци съобразени с бизнес плана на фирмата Днъци и данъчна защита - Декларации, данъци – следене на срокове и нормативни промени - Плащания на данъци – подготовка на платежни нареждания - Данъчни декларации, годишни финансови отчети – изготвяне, представяне и защита - Ревизии – представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на общи, тематични или насрещни ревизии от органите на НАП, НОИ и други Регистрация на фирми - Регистрация на фирми в Търговския регистър - Регистрации в НАП - Други административни регистрации Сътрудничество и съдействие /логистика/ във връзка с проекти по програми, финансирани от Европейския Съюз Първи етап: кандидатстване за финансиране - Разговори и обсъждане на уникалната идея за проект - Изготвяне на предложение за финансов бюджет на проекта, съобразен с цели, ресурси и време - Съдействие при подготовка на необходимата документация за кандидатстване, съобразно изискванията на финансиращата програма Втори етап: осчетоводяване и отчитане - Текущо счетоводно отчитане съгласно методологическите указания - Подготовка на справки, попълване на формуляри и изготвяне на отчети - Следене на срокове за плащане и отчитане според бюджетните параметри - Изготвяне на пълен комплект от документи за отчитане на финансирането ОФИСИ: Офис София София, Дианабад, №11 tk.office.balanceconsult@gmail.com Тел. 0882758699 Офис София София, ул. Сердика, №4 tk.office.balanceconsult@gmail.com Тел. 0899981973 Офис Самоков Самоков, Продановци – 2007, Ул. I-ва, 2 tk.office.balanceconsult@gmail.com Тел. 0899981973