logo

Счетоводна Къща SLZ - качествени счетоводни услуги гр. Варна

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Как по-лесно да работя и да увеличавам печалбите на фирмата си като използвам счетоводството, за да ми помага в бизнеса без да се тревожа за данъци и изненадващи проверки от НАП.
Предложение от счетоводна къща SLZ:
1. За тези, които нямат собствен бизнес, но желаят да започнат- специален консултация за видовете модели бизнес.
2. За тези, които сега старатират собствен бизнес- обсъждане на картина на бизнеса-постоянни разходи и приходи, данъчно планиране. Какво да искаме от счетоводното обслужване, за да имаме помощ и полза за бизнеса.
3. За тези, които имат вече бизнес и желаят да го подобрят и да го оптимизират - вътрешно фирмен одит , стъпки, които да следват за да имат контрол и яснота по отношение на работата им със счетоводната фирма.  

Счетоводна къща SLZ e oснована през 2000 г. като специализирано счетоводно предприятие по Закона за счетоводството. Развива се в областта на счетоводното обслужване и финансовият мениджмънт. Собственик и управител е Лиляна Русева с 30 години практически опит в сферата на счетоводствoто, финансовия контрол, данъци, консултантска дейност. В духа на корпоративната култура целим да донесем ползи за развитието на всички фирми, които са се доверили да работят съвместно с нас.

Сертификати Счетоводна къща  SLZ притежава сертификат по Международни счетоводни стандарти № 50/06.12.2002 г.

Публикации:
Управителят на счетоводна къща SLZ изнася лекции в неправителствена организция към Община Варна - лекция и събеседване по планирана тема с цел подпомагане на стартиращия бизнес. Управителят участва в разговори и събеседване по определени теми в местни медии.

Цени:
Цената е договорка между двете страни след запознаване с всички желания на клиента към своето счетоводство и състоянието на фирмата от наша страна. ·

За стартиращ бизнес
– облекчени финансови условия.
За действащ бизнес
– по споразумение без надхвърлени финансови норми.
 За чуждестранни клиенти, които имат регистрирани компании в България
- без допълнителни утежнени финансови условия. Счетоводна къща SLZ предлага на стартиращ бизнес безплатни консултации по следните теми:

· Консултации за данъчно планиране на дейността;
· Консултации по трудово правни и осигурителни въпроси;
· Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
· Съдействие при изготвяне на бизнес план. Преференциални цени за счетоводни услуги за клиенти от „Сдружение за споделено работно място-Варна“

Клиенти:
Счетоводна къща SLZ обслужва български и чуждестранни фирми с разнообразна икономическа дейност Имаме клиенти , с които работим от тяхното създаване и те се развиват успешно като големи фирми. Наред с тях не се разделяме и с по-малките фирми и ги развиваме съобразно техните цели. За да носим полза за нашите настоящи и потенциални клиенти поемаме реална отговорност, за да бъдат гарантирани интересите им и да се възвръщат инвестициите им.

Екипът на счeтоводна къща SLZ се стреми постоянно към високи етични стандарти и взаимна отговорност. За нас като професионалисти е от изключителна важност да предлагаме висока стойност срещу парите на клиентите си.

Икономически дейности, в които работим:

 • Производство на промишлени изделия, резервни части;
 • Производство на енергийни и био продукти;
 • Внос и износ с трети страни;
 • Сделки в Европейския съюз;
 • Дърводобив и свързани дейности;
 • Земеделие;
 • Търговия със зърно, комисионни услуги;
 • Строителство на жилищни и нежилищни сгради;
 • Сделки с недвижими имоти;
 • Транспортни и спедиторски услуги;
 • Заведения за хранене;
 • Медицинска практика;
 • Търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки;
 • Услуги с разнообразен характер

  Направления на дейността Вътрешно фирмен одит Това е много полезно за фирмите да им се помогне да разберат дали счетоводната им отчетност е водена правилно и дали е уместно да се смени счетоводителя. Проверява се документацията на фирмите преди смяна на счетоводител или преди данъчна проверка. При един такъв одит се прави анализ на приходите и разходите и се предлагат по - оптимални варианти за спестяване на данъци. Счетоводно обслужване

 • Комплексната услуга е в помощ и носи най-голяма полза като възвръщаемост на Вашата инвестиция. Чрез договорни отношения определяме обхвата на работа.
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика, съответстваща на вида на извършваната дейност на фирмата;
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност;
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи;
 • Изготвяне и подаване по електронен път на декларации по Закона за Данък добавена стойност и VIES декларации, Интрастат декларации;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи;
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път;
 • Регулярно предоставяне на отчети, полезни справки, данни за ръководството;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети;
 • Счетоводно консултиране;
 • Инвентаризиране на активи и пасиви.

ТРЗ и личен състав Чрез тази услуга осъществяваме всичко, което е нужно за хората, които с труда си участват в дейността на фирмата. Изнесената „пейрол“ услуга спестява повече от половината от реалните разходи за поддържане на вътрешен специалист.

 • Консултации по тудовото и осигурителното законодателство;
 • Създаване на трудово досие на всеки работник;
 • Изготвяне на договори, споразумения, сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации, длъжностни характеристики и др.;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати;
 • Изчисляване на възнаграждения, данъци, осигуровки и обезщетения;
 • Изплащане на възнаграждения, данъци и осигуровки;
 • Изготвяне и предаване на декларации и справки за НОИ, НСИ и НАП;
 • Изготвяне на потребителски справки за ръководството и счетоводството на клиента;
 • Представителство по време на ревизии и одиторски проверки;
 • Изготвяне на нужните справки за служителите при напускане и пенсиониране.
 • За улеснение е възможно приемането на документите за личния състав от офиса на клиента.

Годишно счетоводно приключване За да сте изрядни по отношение на Вашите задължения за финансовата година, трябва да притежавате точен и верен годишен отчет за дейността.

 • Класифициране и осчетоводяване на счетоводните документи;
 • Съставяне на оборотна ведомост;
 • Съставяне на годишен финансов отчет от правоспособно лице по Закона за счетоводството;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • Изготвяне на годишен статистически отчет за Националния статистически институт;

Данъчни консултации, оптимизиране, планиране Несигурността относно дали и кога ще има промени в данъчните закони поражда повишено внимание в предприятията и техните лидери.

 • Консултиране и съдействие при регистриране на фирма
 • Консултация за данъчно планиране и оптимизиране на дейността
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала

Данъчна защита Нашата работа с клиентите в това направление е да се постигне максимална икономия на време и ресурси без да се отрази на темповете на бизнеса – клиентът знае, че това е наша грижа.

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, АДВ и НЗОК

Управление на европейски проекти Как да използваме успешно и ефективно безвъзмездната финансова помощ от европейски средства и други програми за подкрепа и помощ за развитие на идеи за настоящ и стартиращ бизнес.

 • Организация и управление на европейски проекти
 • Консултации по европейски програми
 • Организиране на финансов одит
 • Бизнес стратегии, икономически анализи
 • Разработване на идеята, подготовка на документацията за кандидатстване
 • Цялостно управление и изготвяне на всички междинни и финансови отчети, за да получите навреме пълния размер на финансирането.
 • Финансово управление-водене на счетоводство в съответствие със Закона за счетоводството,
 • Националните или Международните счетоводни стандарти.

Административни услуги:

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния, други потребителски удостоверения от различни институции.
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента.
 • Изготвяне на договори и други документи.
 • Публикуване на ГФО
 • Изготвяне на ГФО за неработещо дружество и подписване с електронен подпис.
 • Регистрация на фирми, регистрации по ЗДДС, Инспекция по труда, Комисия за защита на лични данни.
 • Предоствяне на данъчен адрес.

Правни услуги: Правните услуги се извършват от юристи, с които счетоводната къща работи и има дългосрочни отношения в областта на експертното данъчно консултиране.

 • Устни правни съвети, консултации и становища;
 • Писмени правни консултации и становища по зададена тема.
 • Абонаментна правна помощ по договор – включва устни и писмени консултации, изготвяне и подаване на книжа в ТР и други институции, изготвяне на договори, анекси, споразумения и т.н.
 • Водене на съдебни дела.