logo

Счетоводна Къща Скад 2000

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

СКАД 2000 е дружество с огроничена отговорност, което се представлява от Денка Георгиева. Фирмата е регистрирана през 1999 г., с основен предмет на дейност счетоводно обслужване и предоставяне на данъчни и финансови консултации, което по Закона за счетоводството се квалифицира като специализирано счетоводно предприятие. СКАД 2000 ЕООД консултира и счетоводно обслужва компании от различни области на икономиката – финансова, реклама, външна и вътрешна търговия, туризъм, строителство, промишленост, сдружения с нестопанска цел. В условията на постоянно променящ се стопански климат и най-вече в областта на счетоводството и данъчното законодателство, нашият екип се ангажира да предоставя на своите клиенти услуги с високоефективна практическа реализация, основаващи се на нашия професионализъм, творчески подход, адаптивност и дългогодишен опит. Основен принцип, от който се ръководим е, че за нашите клиенти трябва да осигурим възможно най- доброто обслужване при най- добрите условия за всички предлагани услуги. Нашето правило номер едно е да се стремим към съвършенство и да довеждаме нещата докрай. УСЛУГИ: Текушно обслужване - Съставяне на индивидуален сметкоплан съобразно спецификата на осъществяваната стопанска дейност; - Разработване и съблюдаване на възпретата счетоводна политика; - Осчетоводяване на първичните счетоводни документи, систематизиране и обобщаване на счетоводната информация, породена от всички стопански операции с използване на програмни продукти; - Изготвяне на периодични счетоводни отчети; - Месечно изготвяне на финансови отчети и справки за целите на управлението; - Изготвяне и представяне в данъчните подразделения на месечните справки-декларации по ЗДДС; - Отчитане на дълготрайните активи, амортизации, изготвяне на данъчно амортизационен план по смисъла на ЗКПО; - Изготвяне на разчетно – платежни ведомости за работници и служители, текущо начисляване на работните заплати и дължимите за тях вноски и данъци, подаване на необходимата информация към НОИ; - Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и други документи във връзка с наетите лица по трудов договор, както и по извънтрудови правоотношения, заверка на трудов стаж и осигурителна книжка в НОИ; - Данъчна защита. Годишно приключване - Чрез систематизиране и обобщаване на годишната счетоводна информация, изготвяне на годишна данъчна декларация и годишен счетоводен отчет. - Одиторски заверки на годишните счетоводни отчети, съгласно националните и международни счетоводни стандарти. - Данъчни консултации и данъчна защита по корпоративното данъчно облагане, облагането на физическите лица, ДДС, валутен режим, ДОО.Изготвяне на експертни становища по данъчни въпроси, свързани с регистрацията на дружествата, тяхното преобразуване, вливане и ликвидация. - Правни услуги – фирмата работи в сътрудничество с адвокати и съветници, за данъчна защита пред съда. - Представителство – предлагаме представителство на чуждестранни дружества пред местни и държавни власти за корпоративни, ДДС и други цели. Застраховки В областта на спестовното животозастраховане ние предлагаме програми на три големи западни компании, които са представени на нашия пазар – “Алианц България Живот” АД, “Граве България” АД и “AIG Life България “ АД. Тази дейност ние осъществяваме като партньори на “Евролайф България”ЕООД, дъщерна компания на лидера в консултантския бранш OC Occident Holding AG Швейцария. Предимствата на валутно-спестовните програми, които предлагаме са: Сигурност - работи се с известни застрахователни компании с дългогодишен опит - програмите са валутни в евро и щатски долари - вноските се правят дирекнто в животозастраховащото дружество Доходност - доходността в животозастрахователния бранш е в рамките на 6-8 %, тъй като те инвестират в дългосрочни ценни книжа с по- добра доходност - oсигуреност срещу риск временна нетрудоспособност, смърт при болест и старост, смърт от злополука Данъчни облекчения - данъчни облекчения могат да ползват, както физическите, така и юридическите лица, съгласно ЗОДФЛ и ЗКПО. Правни услуги Дружествено право - Съдебни и данъчни регистрации на еднолични търговци, търговски дружества, обединения от търговски субекти - консорциуми, холдингови структури , регистрация на фондации, сдружения и др; - Регистрации на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании; - Необходими регистрации в съответните български институции (Данъчни органи, Българска търговско-промишлена палата, Национален статистически институт и др.); - Регистриране на промени в статута на гореизброените субекти; - Преобразуване и реорганизация на търговските дружества (включително придобиване на дялове и акции, сливане, вливане, отделяне, разделяне на търговски дружества и др.). Търговски сделки и договори - Договори за покупко-продажба; - Договори за цесия ; - Договори за лизинг; - Франчайзингови договори, - Комисионни договори; - Договори за консигнация; - Спедиционни договори; - Договори за превоз; - Упълномощавания; - Подготовка на различни фигури на договорно търговско представителство (упълномощаване на прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници). - Други видове договри Данъчно и финансово право - Комплексна данъчна защита - Данъчно планиране при създаването на фирма или започването на дейност; - Данъчно планиране при извършване на сливания и вливания на фирми; - Обща данъчна регистрация; - Регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за акцизите; - Данъчно планиране и структуриране на доходите на чужди граждани, работещи в страната; - Корпоративно и индивидуално данъчно облагане; - Косвено данъчно облагане; - Възстановяване на данъчни кредити; - Планиране и редуцирането на отрицателни финансови потоци; - Представителство пред данъчните власти; - Административни и съдебни обжалвания на незаконосъобразни актове, издадени от органи на данъчната администрация. Административно право - Производства по молби, жалби и други пред различни административни органи; - Обжалване (по административен ред и съдебно) на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове; - Обжалване на наказателни постановления, издадени по реда на Закона за административните нарушения и наказания и др. Процесуално представителство - Представителство пред съдебни и арбитражни органи; - Водене на съдебни дела и процесуално представителство; - Правна помощ при признаване и допускане до изпълнение на решенията на чуждестранни съдилища на територията на Република България; - Медиация и други форми на извънсъдебно решаване на спорове Право на интелектуална собственост - Регистриране на търговски марки в Патентно ведомство на Република България; - Подготовка на договори, предоставящи изключително или неизключително право на ползване на авторско произведение или патентован продукт; - Регистрация на патент, полезен модел, тополгия на интегрална схема - Комплексни лицензионни договори; - Защита на правата върху интелектуална собственост. - Защита на авторите и притежателите на патенти; Трудово и осигурително право - Правна защита на работодателите, включително и представяне пред съда; - Правна защита на работници и служители включително и представяне пред съда; - Подготовка на колективни и индивидуални трудови договори; - Пълно обслужване на интересите на работодателя; - Консултации по промените на законодателството, третиращо социалното осигуряване; - Оптимизиране на отрицателните парични потоци, свързани с осигурителните вноски, т.н. Застрахователно право - Учредяване и регистрация на застрахователни дружества; - Защита на интересите на застрахователните компании: изготвяне на общи и специални условия, предложения, полици, тарифи, инструкции и други документи по администриране на различни видове застраховки; - Подготовка на специфични застрахователни продукти, изготвяне на съзастрахователни и презастрахователни договори; - Реализиране на регресна и пряка отговорност към трети лица. Инвестиционни посредници. Банково право - Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции; - Правно обслужване на банкови сделки (договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, факторинг, сконтиране на менителнични ефекти и др.); - Правни анализи и обосновки на кредитни и инвестиционни проекти и договори за кредит; - Подготовка на договори за кредитни обезпечения. Несъстоятелност - Предприемане на мерки за избягване на несъстоятелността; - Правна защита при откриване на производство по несъстоятелност; - Изготвяне на оздравителни планове; - Изготвяне на споразумения с кредиторите; - Правна помощ и процесуално представителство в производството по несъстоятелност. Приватизация -Оценки и правни анализи за състоянието на дружествата, предложени за приватизация; - Документално обслужване на приватизационните сделки и представителство пред съответните институции, свързани с приватизационния процес; - Изготвяне на доклади относно правното състояние на дружества с оглед придобиването им (legal due diligence); - Представителство при кандидатстване за концесионни права върху обекти изключителна държавна и общинска собственост. Чуждестранни инвестиции - Консултиране и обслужване на чужди инвестиции; предоставяне на съвети за правните възможности за закрила на инвестициите и оптимизиране на данъчния режим; - Недвижими имоти - Подготовка и извършване на сделки с недвижими имоти; - Намиране на имот в страната съгласно предварително зададени критерии; - Провеждане на преговори и представителство на клиента; - Проучване правния състояние на определен имот; - Данъчни и други консултации, свързани с имота; - Кандидатстване и получаване на банкови кредити за закупуването на имоти. Съдебно изпълнение - Решаване на специфични проблеми, свързани със изпълнението на влезли в сила съдебни и арбитражни решения