logo

Счетоводна Компания Евростандарт

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

“СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ” ООД е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството. Ние осигуряваме професионално финансово-счетоводно обслужване при стриктно прилагане на съществуващата нормативна база в Република България, счетоводни, трудови, осигурителни и данъчни консултации, според спецификата и нуждите на фирмата Ви и сферата на Вашия бизнес. Основни приоритети на компанията са: • постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, изградени при спазването на етични и морални норми; • предлагане на висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги на конкурентни цени; гъвкавост при вземане на точните решения в критични моменти; • осигуряване на своевременна счетоводна и финансова информация, която да улеснява управлението на Вашия бизнес и вземане на решения; • защитаване на интересите и времето на клиента. Политиката ни е: коректност, отзивчивост и внимание към всеки наш клиент. Навсякъде по света да си счетоводител е една от най-отговорните, трудни и престижни професии. Работата на счетоводителят е да обработва и класифицира огромен обем информация. Той трябва да намери най-подходящата форма за представяне на тази информация в удобен вид за нейните потребители - ръководните кадри на фирмата, финансовите институции, статистически и данъчни органи, инвеститори, контрагенти и други. Отговорността на счетоводителите е голяма и всяка грешка може да доведе до загуби и санкции. Всичко това прави професията изключително трудна и за нея се изисква високо образование, професионален опит и детайлно познаване на непрекъснато променящата се нормативна база в нашата страна. Ние вярваме, че професията счетоводител не значи само сигурност, тя е и партньорство за достигане на основните цели на Вашата фирма. “СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ” ООД е създадена през 2002 година. През тези години фирмата натрупа опит и авторитет. Броят на счетоводно обслужваните от нас фирми непрекъснато расте. Фирмите, които ползват счетоводните ни услуги (еднолични търговци, дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества) са с различен предмет на дейност. Нарастването на броя на счетоводно обслужваните фирми стана основно по пътя на получаване на добри отзиви за нас от първоначалните ни клиенти. В основата на счетоводните услуги, които предлагаме е желанието и стремежа ни към изграждане на дългосрочни и ползотворни партньорства с нашите клиенти, залегнали върху осигуряването на спокойното развитие на бизнеса им. Екипът на компанията се състои от квалифицирани и мотивирани професионалисти, чиято цел е да спомогнат за успеха на нашите клиенти. Спирайки се на нас, Вие избирате да изпълняваме функциите на Ваш Главен счетоводител, Съставител на Годишния Ви финансов отчет и Годишния отчет за дeйността. Услугите, които предлагаме са: абонаментно счетоводно обслужване, съставяне на годишни финансови отчети за НАП и НСИ, изготвяне на годишни данъчни декларации, регистрации по ЗДДС, изготвяне на справки-декларации по ЗДДС, декларации по системата ИНТРАСТАТ, подаване на данни в НАП, всичко свързано с трудово - осигурителното законодателство, одиторски услуги, обявяване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията и други. “СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТАНДАРТ” ООД се ангажира към своите клиенти в предоставяне на следните услуги: ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ СТРИКТНО ПРИЛАГАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА НОРМАТИВНА БАЗА В Р. БЪЛГАРИЯ. • Организация на цялостното счетоводство на фирмата • Разработване на индивидуален сметкоплан • Сортиране, класиране и обработка на счетоводните документи • Текущо счетоводно отчитане съгласно ЗС и НСМСП • Водене на складово стопанство по вид, количество и стойност • Обобщаване на счетоводните отчети и изготвяне на справки според изискванията на фирмата – клиент, във връзка със счетоводната отчетност • Осъществяване на разплащания • Регистриране по ЗДДС – задължителна и по избор • Дерегистрация по ЗДДС – задължителна и по избор • Изготвяне на справка-декларация и дискета по ЗДДС и Правилника за неговото прилагане • Регистриране на самоосигуряващите се лица в ТД на НАП - София - град и цялата страна • Изваждане на осигурителна книжка в НОИ - София - град • Изготвяне на трудови договори и заповеди за прекратяване на същите, след представяне на необходимите документи • Регистриране на сключените трудови договори и прекратяване на същите в ТД на НАП - София - град и цялата страна, след упълномощаване за подаване с КЕП • Оформяне на трудови книжки при прекратяване на трудови договори и изготвяне при необходимост на справки-декларации за бюрата по труда и УП 2 и УП 3 • Оформяне на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица за заверка в НОИ /За самата заверка се прилага т.9 от забележката на настоящата оферта./ • Обработка на работните заплати • Подаване на Декларации обр. 1 и 6 и предаването им в НАП - София - град и цялата страна, след упълномощаване за подаване с КЕП • Обработка на болнични листове за временна нетрудоспособност и предаване в НОИ - София - град • Съставяне на годишен финансов отчет и годишна данъчна декларация, в съответствие с изискванията посочени в чл.34, 35 и 36 от ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО и годишен отчет за дейността за НАП и НСИ, съгласно ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА, подаване на ГОД и ГДД, след упълномощаване за подаване с КЕП и обявяване на годишния финансов отчет в Агенция по вписванията, съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР /Виж т.10 и т.11 от забележката на настоящата оферта/ • Осъществяване на методическо ръководство, съгласно счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в страната • Оказване на съдействие пред органите на данъчната власт Предимства при избор на счетоводно обслужване от “СК ЕВРОСТАНДАРТ” ООД: • Не е необходимо да поддържате счетоводен отдел във Вашата фирма • Не е необходимо да следите нормативната база в страната, касаеща счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство - затова се грижим ние • Управител, информиращ Ви за промени в нормативната база - счетоводна, данъчна, трудова и осигурителна и контролиращ работата на екипа • Получаване на конкретни икономически изгоди чрез минимизиране на данъците, плащани от фирмата – клиент; • Никакъв риск от внезапно напускане на счетоводител и хаос в счетоводната отчетност до намирането на нов. Недостатъци: • Един или два пъти в месеца е необходимо да посещавате офиса на компанията, а ако Ви е по-удобно или незъзможно виж т.10 от забележката Допълнителни услуги, предоставяни извън счетоводното обслужване: • Консултации с дипломиран експерт-счетоводител • Осигуряване на независим финансов одит • Регистрации, промени и прекратяване на фирми - ЕТ, ООД, ЕООД, АД, фондации, сдружения с нестопанска цел и други - услугата се извършва от високо квалифициран адвокат към компанията • Правни консултации • Консултации свързани със счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство в страната • Съставяне на годишна декларация по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд(ЗЗБУТ) или удостоверие при липса на промени и подаване в ТД “Инспекция по труда”. /Виж т. 12 от забележката на настоящата оферта/