logo

Стройстил - Стоянов ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

На основание чл. 119 от ГПК във връзка с Търговския закон с решение на Бургаския Окръжен съд е вписано в регистъра на търговските дружества с булстат 202229050 дружество с ограничена отговорност с фирма Стройстил- Стоянов ЕООД през 2012г. представлявано от Стоян Ангелов Стоянов със седалище гр. Айтос Община Айтос. Предмет на дейност: - Строителство на сгради и съоражения - Строителни ремонти - Покриви и хидроизолации, топлоизолации - Довършителни работи, подръжка и текущи ремонти - Реконструкция на училища и детски градини - Административни сгради - Изграждане на улични канализации и водопроводи, вътрешни ВиК мрежи - Подръжка и ремонт на улични и тротоарни настилки - Реконструкция и благоустрояване на жилищни квартали и площади. Ефективно използване на наличните материали, човешки и финансови ресурси съобразно нуждите и потребностите на заинтерисованите страни. Прилагане на подходящи критерии при оценката и подбора на доставчици с цел намаляване на негодните материали.Стриктно спазване сроковете за предаване на обектите и за изработка на изделията. Непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството с оглед повишаване на нейната ефективност и постигане постоянно съотвествие с променящите се изисквания на клиентите и нормативните актове.