logo

Помощно училище 'Братя Миладинови'

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Училището има за цел да обучава и възпитава деца със специални образователни потребности. За реализирането на тази цел се грижи Екип от високо квалифицирани специални педагози, които приемат предизвикателството на новото време и прилагат иновациите в образователно-възпитателния процес с цел разчупване стериотипа на работа.

Усилията на педагогическата колегия са насочени към личностното развитие на ученика, умението за общуване, изграждане на хармонични отношения със заобикалящия го свят с цел адаптиране и интегриране на децата със СОП. Те осигуряват целодневен режим на обучение в два етапа - начален и прогимназиален. Подборът на постъпващите ученици в помощно училище се извършва от Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО.

Екипът оформя становище, относно образователните потребности и възможности за обучение на съответния ученик. Специалният педагог подбира и адаптира учебния материал по обем и трудност, съобразно индивидуалните възможности на всяко дете, избира адекватни методи и средства на обучение, разработва индивидуална програма за обучение и развитие на всяко дете. Специалистът създава необходимите условия за ефективна корекционна насоченост на учебно- възпитателната процес. Учителят подкрепя и насърчава изявите на децата в извънкласни и извънучилищни мероприятия- участие в изложби и конкурси, спортни мероприятия и състезания.