logo

Истински в Бога Живот

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Как започна начинанието на Beth Myriam През 1998 г. едно видение вдъхнови Васула да започне програма за предоставяне на храна за бедните в Светите Места. Видя “тясна” врата и Богородицата да стои там, държейки младенеца Иисус. Последваха редица събития наглед независими едно от друго, които спомогнаха за започването на програмата. Васула, въпреки това поиска потвърждение на Божията воля, и отвори наслуки Святото Писание. Заедно с една своя приятелка. Попаднаха на съответни пасажи, както: “Ела в дома на Моята Майка.” Васула беше казала отпреди на намиращи се около нея лица, че ще й дадат икона на Богородица, така както я беше видяла във видението си, и това действително стана. По пощата получи копие на икона нарисувана от една Румънка живееща в Канада. Една приятелка на художничката й я беше изпратила.
Когато Васула получи иконата с учудване разпозна същия образ на Мария и Иисус, както във видението си. Васула също си помисли, вероятно вдъхновена от Светия Дух, че след рождеството на Иисус в кошарата, Святото Семейство се нуждае от място за пребиваване. Видението може да е означавало един дом за Святото Семейство преди отпътуването в Египет. Появяването на Богородицата и вдъхновението за предоставянето на храна за огладнелите може да произхожда от желанието на Богородицата да отвърне на милостта предоставена на Святото Семейство, когато им беше даден подслон след напускането на кошарата. В много страни по света понастоящем са открити Бет Мириам (Домове на Мария). Там, основното, което се предоставя на хората е обич... Обичта на Господа наш Иисус Христос, след като се стараем да Му служим, служейки един на друг..., но и топла храна, понякога и облекло, понякога медицинско лечение, понякога основно образование. На 23 май 1986 г. ангелът пазител на Васула, Даниил, й каза: “Събери пари и ги дай на бедните души, които имат нужда... бъди великодушна.” Васула, вдъхновена, казва на тези, които помагат да отговарят: “Иисус и Мария, Неговата Майка, ви дават тази храна!” 

ИСТИНСКИ В БОГА ЖИВОТ – БЕТ МИРИАМ“Защото огладнях и Ме нахранихте, ожъднях и Ме напоихте, странник бях и Ме прибрахте, гол бях и Ме облякохте, болен бях и Ме посетихте, в тъмнъца бях и Ме споходихте.” (Mт 25:35-40)

“сега Ме чуй и напиши тези слова: установи Нашите Домове на Мириам, навсякъде където можеш; вдигни потиснатите и помогни на сираците; защити Ме, избави Ме от калта, приюти Ме и Ме нахрани, облекчи Ме от товара Ми и от умората Ми, подкрепи Ме и Ме насърчи; каквото правиш на най-незначителния Ми брат, го правиш на Мен… благославям подкрепителите на живота Ми, нека останат добродетелни и всеотдайни; с вас съм… ic;” (ИВБЖ, 27 март 2002)

Е-вестник на Истинския в Бога Живот

Контакти: bulgaria@tlig.org

Троичната Духовност на Истинския в Бога Живот
от Васула Риден

Иисус казва: “без Мен, ще живееш като света; с Мен, ще живееш като на Небето; без Мен, чертите ти ще станат като тези на света; но с Мен, чертите ти ще бъдат Моите; остани в Мен; вкоренена в Мен, не пренебрегвай никога този дар, имай Ме пръв и Ми предостави времето си;” (20.5.1994, ИВБЖ)

Първо и основно, Истински в Бога Живот означава да имаме готовност да срещнем Бога и да Го опознаем, както е в действителност. Означава да се отворим и да придобием една особена и задушевна връзка с Него. Без тази задушевност не можем да се доближим до Него. Ще бъде винаги далечен, там някъде “нависоко” и от такова голямо разстояние не можем да Го обикнем. Това, което днес желае от нас е разговор с Него, прост и дълбок, да Го включим във всекидневния си живот, да е най-добрият ни приятел, без обаче никога да забравяме, че е Свят...следва тук

Молитва за Покаяние и Освобождение

13 ноември 2006, ИВБЖ
Васула пише:

Иисус Христос ми продиктува тази молитва, която е молитва за покаяние, лечение и освобождение. Каза, че тази "заклинателна молитва" е необходима за нашите лукави времена.
Хората не знаят как да отхвърлят напълно Сатаната в своите молитви, който властва над тях, ослепява ги и им причинява много мъки било чрез болести или пленявайки ги. Иисус казва също така, че много хора боготворят лъжливи богове (идоли).
Тази молитва ще бъде резултатна, ако става от сърце и с искреност.
Господ каза:...следва тук

Напътствия от Васула за Групите за Молитва на ИвБЖ

Писанията на Истинския в Бога Живот ни учат да прилагаме простата сърдечна молитва и да превръщаме живота си в непрекъсната молитва, което означава да живеем непрекъснато съединени с Бога и Бог с нас. Но са също така мощен призив за създаването на групи за молитви в целия свят.

Възползувам се от възможността да ви дам някои напътствия за групите за молитва на Истинския в Бога Живот:
Желая да информирам всички читатели и групите за молитва на Истинския в Бога Живот за това как изживяваме един Истински в Бога Живот основан на Мисълта на Христос, така че да Му заприличаме и да Го следваме. С посланията и с духовността на Истинския в Бога Живот се учим как да бъдем: милосърдни, отстъпчиви, малки, смирени, търпеливи, толерантни, благи, учтиви, обединени, слаби, както го има пред вид Иисус, цялостно отдадени на Христос. Да бъдем като деца....следва тук