logo

Интер Консулт 2010

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Интер Консулт 2010 е динамично развиваща се формация, организирана в съответствие с европейските и международни стандарти.
Нейната основна цел е да осигури комплексна гама от услуги за своите клиенти, започвайки от създаването на фирма, консултантска помощ по отношение на развитието на бизнеса, инвестиции в имоти, персонала и връзката с държавните институции.
Целта е да се осигури цялостна подкрепа и адекватна защита в юридическа, финансово - икономическа, социално – трудова и административна насока.
Специализирането на компанията ни в посредничество при стартирането и развитието на бизнес, предлага високо качествено обслужване в следните сфери на работа:
- Подкрепа на бизнес делата на нашите клиенти чрез перфектно създадени договори във връзка с техните стратегически и икономически интереси
- Изготвяне на счетоводни и данъчни политики във формата на индивидуален подход към плановете на всеки клиент и необходимите условия, с цел да се осигури оптимизиране на финансовите ресурси за разработване на бизнеса и законосъобразен набор от данъчни съвети
- Осигуряване на трудово – правни консултации и съдействие при избора на подходящ персонал за предприятието, с последващо организиране на всички дела, свързани с човешките ресурси, като организиране и водене на трудови досиета, разработване на вътрешни правила за работна заплата и форми на заплащане, ведомости, декларации към НОИ и др. подобни
- Съдействие при избора на предприятие, свързано с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, както и представителство и защита пред Инспекция по труда
- Текущо счетоводно отчитане, изготвяне на годишни финансови отчети по национални и международни стандарти, своевременни финансово – счетоводни и данъчни консултации, с основна цел защита интересите на клиента При пълноценното сътрудничество на наши партньори - водещи юридически, застрахователни компании, както и ползване професионалния опит на високо квалифицирани и уважавани специалисти в областта на финансите и корпоративното управление, ние предлагаме на нашите клиенти гарантиран финансов успех при всички предприети бизнес операции и решения.
Сред нашите клиенти са водещи български и чуждестранни компании от всички браншове
– услуги, търговия, производство, строителство и други. Нашата основна цел е оптимизирайки всички ресурси на клиентите си, да постигнем максимална ефективност в бизнеса им и работейки честно и отговорно да изградим увереността у тях, че изборът на нашата компания е единственото правилно решение.

Услуги:

» Счетоводно обслужване на фирми
» Труд и работна заплата
» Счетоводни услуги за физически лица
» Данъчна защита
» Регистрации
» Консултации
» Вътрешно фирмен одит

Езикови компетенции:

- Английски - Руски - Италиански Inter Consult 2010 is a dynamically developing formation, organized in accordance with European and international standards.
Its main goal is to provide its clients with a complex range of services beginning with the establishment of a new company, consultant assistance in relation to the development of the business, investments in assets, personnel and relation with the state institutions.

The aim is to provide overall support and adequate protection in legal, financial-economic, social-employment and administrative aspects.
The company’s specialization in mediation during the establishment and development of a business offers a high quality of service in the following areas of work:

√ Support of our clients’ business affairs by means of perfectly composed contracts in relation to their strategic and economic interests;
√ Preparation of accounting and tax policies in the form of individual approach towards the plans of every client and the necessary conditions in order to provide optimization of financial resources for business development and a legally adequate set of pieces of tax advice;
√ Provision of employment – legal consultations and cooperation for the choice of appropriate personnel for the company with consecutive organization of all affairs related to human resources such as organization and management of employment records, development of company rules for the salary and forms of payment, payroll, Statements for the National Insurance Institute, etc.;
√ Cooperation for the choice of company related to the provision of healthy and safe work conditions as well as representation and defense before Labor Inspectorate;
√ Current accounting, composition of the annual financial reports according to national and international standards, timely financial – accounting and tax consultations, with the main purpose to defend the client’s interests; With the adequate cooperation of our partners – leading law, insurance firms as well as the use of the professional experience of highly qualified and respected specialists in the area of financial and corporate management we offer our clients guaranteed financial success in all undertaken business operations and decisions. Leading Bulgarian and foreign companies from all sectors – services, trade, production, construction, etc. are among our clients. Our main purpose is to achieve maximum efficiency in our clients’ business by optimizing all their resources and to give them the confidence that the choice of our company was the only right decision by working honestly and responsibly.

Services
» Accounting service of companies
» Labour and work salary
» Accounting service for the natural person
» Tax protection
» Registrations
» Consultations
» Company audit

Офис Пловдив
бул. Мария Луиза 60, етаж 3, офис 4 моб. тел. +359 898 538 186, +359 886 002 228 e-mail: inter.konsult@abv.bgОфис София 1421, ул. Горски пътник 17 моб. тел. +359 888 547 108, +359 897 949 239 e-mail: office@interconsult.pro