logo

Застрахователна компания 'ЛЕВ Инс'

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Застрахователна компания „Лев Инс“ АД е основана през 1996 г. и е сред първите дружества в бранша с изцяло частен капитал. Собственият капитал е формиран от израелски и български инвеститори, а от 2007 г. акционер е и Julius Baer Investment Management, по настоящем Artio International Equity Fund. Дружеството е част от финансова група, работеща в областта на Общо застраховане, Животозастраховане, Допълнително пенсионно осигуряване и Здравно застраховане.

През последните няколко години ЗК „Лев Инс“ АД е безспорен пазарен лидер в автомобилното застраховане, което съставлява най–големия дял от портфейлите на общозастрахователните компании в България. Най-значимото предимство е фактът, че ЗК „Лев Инс” АД е дружеството с най–големи застрахователни резерви. Същите са заделени в съответствие с всички законови изисквания и са контролирани от Комисията за финансов надзор на Р. България. Този факт превръща дружеството във финансово най-стабилното на българския застрахователен пазар. За 2013 г. ЗК „Лев Инс” АД е на първо място по основния показател - пазарен дял.

Компанията държи 13, 4 % от българския застрахователен пазар по пряко застраховане. Устойчивото развитие на застрахователната компания се дължи на изпреварващия подход при управление на риска чрез прилагане на философията за „Активна корпоративна сигурност”. Това дава възможност да се реализира ръст и рентабилност.

Ключът към успеха на ЗК „Лев Инс” АД е и добрата комуникация с клиента. Освен че е пазарен лидер, през 2013 г. ЗК „Лев Инс“ АД спечели приза за „Най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения”. ЗК „Лев Инс” АД е спечелила доверието и подкрепата на големите световни презастрахователи и поддържа презастрахователни програми с голям капацитет по основните линии на бизнес. Основни презастрахователи, с които работим, са Swiss Re, Lloyds, Aspen Re, Sirius, Scor и др.

Успехът на всяка една фирма не се измерва само и единствено с добрите финансови резултати в краткосрочен план. Преуспяващите фирми имат ясни мисии, които всеки служител и сътрудник разбира и прилага в работата си. Ще се постараем в настоящето изложение да формулираме ясно и точно какъв смисъл влагаме в тях и как се прилагат в организацията на работата ни.

МИСИЯ
Мисията на ЗК "Лев Инс" АД сме формулирали в едно изречение “НИЕ НЕ ПРОСТО ПРОДАВАМЕ ЗАСТРАХОВКИ, НИЕ КОНТРОЛИРАМЕ СИТУАЦИЯТА”. Най – важно е да се откликне на потребностите на клиента или да се активизират дейностите, свързани с повишаване на квалификацията, така че нуждите на клиента да могат да бъдат изпълнени по-бързо и с по-високо качество в бъдеще.

Този подход - подходът на активен диалог с клиентите - е основополагащ за успеха на всяка една организация. Това е същността на “Активната сигурност”.

ВИЗИЯ
След като имаме ясно формулирана мисия, ние се нуждаем от визия за това накъде отиваме. Визията е идеята, която всеки един от нас трябва да има за това, какво ЗК ""Лев Инс" АД може и трябва да стане при осъществяването на нашата мисия. Каква е нашата ВИЗИЯ? – ЗК "Лев Инс" АД е компанията на АКТИВНАТА СИГУРНОСТ. Философията на активната сигурност на ЗК "Лев Инс" АД издига тезата за "Активно застраховане" като нова и адекватна форма на съвременната застрахователна дейност.

Освен двете традиционни функции на застраховането познати на всички, като първо- възмездяване и обезщетяване на клиентите и второ- защита на живота и трудоспособността на населението ЗК "Лев Инс" АД развива и трето - активното застраховане като перспективна форма на превантивната функция на застраховането, което още повече легитимира дружеството като съвременна и атрактивна компания и я налага като водеща у нас.

Какво е Активна Сигурност:
Активно отношение към работата, към клиента /активно партньорство/ Предотвратяване настъпването на рисковете или ограничаването на причинените от тях вреди. Превенцията спомага за опазване на националното имущество и намаляване загубите на обществото от случайни събития. Практически мерки, указания и предписания, включително обучение и оказване конкретна помощ на отделните застраховани.

Независимо от факта, че в последните години понятието “активна сигурност” е залегнало като основна идея във философията на компанията, като че ли все още съществува едно не достатъчно ясно разбиране на същината на тази идея. Тази концепция не е новопринесена и натрапена в нашата работа, тя е продукт на задълбочено мислене и осъзнат житейски опит. Тя присъства в нашата дейност, доказала е своята полезност и практичност в течение на годините, като разбира се е еволюирала.

Често пъти се мисли за превенцията на риска като някаква поредица задължителни мерки, предписвани на клиентите, без които не би могло да се сключи застраховка. Далеч по – правилно би било, ако за “активната сигурност” се мисли като за инструмент, даващ широки възможности за приложение в съвременната бизнес среда.

Накратко нашата философия е следната: “Посредством нашия опит и експерти ние можем да намалим риска от настъпването на вредоносни събития за Вас, нашия клиент, а ако все пак това се случи, то ние разполагаме с потенциал за Вашето бързо овъзмездяване, гарант за което е и нашият презастраховател.”