logo

Водоканалпроект - Мрежи и Съоръжения ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Водоканалпроект - Мрежи и съоръжения изготвя хидроложки и водостопански изследвания и баланси на потребление, инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклади, прединвестиционни проучвания, проектиране в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването, хидротехническите съоръжения, проекти и анализи в областта на енергийната ефективност във водния сектор, геозащитната дейност, корекциите на реки и дерета, оценките на експлоатационните ресурси, проекти за добив на подземните води и санитарно-охранителни зони около водоизточниците.

Неразделна част от дейността са разработките и оценките на ескплоатационните ресурси, проектите за добив на подземните води и СОЗ около водоизточниците. Доказателства за техническа възможност на фирмата за изпълнение на поръчката “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ – мрежи и съоражения” ООД гр. София разполага с добре обзаведен офис, собствен транспорт и високо производителна техническа екипировка: геодезически инструменти, копирна техника, телефон, факс; софтуер за проектиране на водоснабдителни обекти, хидротехнически съоръжения и хардуер: компютри, скенер, принтери, плотер, водопровод и водоснабдяване.

Основни клиенти на "ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - мрежи и съоръжения" ООД са : държавните институции, общини, водещи консултантски компании, големи индустриални предприятия, национални строителни компании, инвестиционни банки и чуждестранни инвеститори. В списъка на нашите клиенти и партньори са Министерство на земеделието и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, общинските администрации на градовете София, Благоевград, Ямбол, Разлог, Банско, Самоков, Дулово, Кубрат, курортни комплекси “Пампорово” АД и “Слънчев бряг” АД, “СИБАНК” АД, “Първа инвестиционна банка” АД, както и някои мощни фирми: “Балканстрой” АД, Завода за цимент “Златна Панега” АД и др.

С оглед на естеството на нашата дейност сме изградили добри партньорски отношения и с експлоатационните предприятия - “В и К” дружества в градовете Стара Загора, Бургас, Благоевград, Кърджали, Ямбол, Кубрат и др.