logo

ВИЛИТЕТ ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Фирма “Вилитет” ЕООД е създадена през 2007 година и е със седалище и адрес на управление в село Дойренци, област Ловеч, ул. “Тодор Киров” № 35. „Вилитет” ЕООД разполага със: - Лицензирана площадка за съхранение и оползотворяване на отпадъци от излязло от употреба електронно оборудване с 24-часово видео наблюдение. - Собствена логистична и транспортна база. - Екип от млади и амбициозни служители, който организира и координира дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците. Мисията на фирма „Вилитет” ЕООД: Eкология Всяка година в страните членки на ЕС се произвеждат около 2 млрд. тона отпадъци, включително особено опасни отпадъци, като тази цифра постоянно нараства. Складирането на тези отпадъци не е добро решение, а тяхното унищожаване не е достатъчно ефикасно поради отделяните при това емисии и силно концентрираните и замърсяващи остатъци. Най-доброто решение, доколкото съществуват екологично и икономически изпълними решения, е да се предотврати производството на тези отпадъци и те да се включат отново в производствения цикъл чрез рециклиране на техните съставки. Европейският съюз има рамка за координирано управление на отпадъците в страните членки, за да се ограничи производството на отпадъци и да се организира по най-добрия начин тяхното обработване и елиминиране. Рециклиране Превръщане на използваните елементи в суровини за нови продукти. Така се запазват ценни природни ресурси и намалява количеството на депонираните отпадъци. Използването на вторични суровини означава използване на по-малко природни ресурси, които биха били необходими за изработването на нови метални съединения, като например желязна руда в стоманодобива; никела за неръждаемата стомана или боксита за добиването на алуминий. Освен това рециклирането на отпадъците допринася за значително намаляване на използваната енергия и намаляване на вредните емисии на СО2 при производствените методи. Основни ценности на „Вилитет” ЕООД: Почтеност – Да даваме откровени съвети, основаващи се единствено на нашето желание да видим Вашия успех. Доверие – Да установим дългосрочни отношения, като спечелим доверието на Вашата организация в честността ни. Грижа към клиента – Да покажем загриженост за Вас и за отношенията, които водят към Вашия успех. Компетентност – Способността да решаваме проблемите, имайки задълбочени познания за бизнеса, който ръководим. Непрекъснато актуализиране на познанията – Да работим за постоянно обогатяване на нашите познания, за да предоставим най-доброто решение за Вас. Нашият подход В своята работа „Вилитет” ЕООД залага на систематичен и дисциплиниран подход, при запазване на гъвкавост в услуга на нашите клиенти, насочен към: - Идентифициране на нуждите на нашите клиенти; - Формиране на екипи от адекватни специалисти, способни да посрещнат спецификите на разглежданите въпроси; - Изпълнение на услугите в съответствие с приложимите професионални стандарти и най-добри практики в съответната област; - Търсене на обратна връзка за удовлетвореността на нашите клиенти. Областите на дейност на фирмата са следните: - Събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическo и електронно оборудване (ИУЕЕО) – компютърни конфигурации (компютър и монитор), телефонни централи, мобилни апарати и всякакъв вид електронно оборудване; - Демонтаж на АТЦ тип А-29, ГВН, Кроспойнт Типове отпадъци: Настоящето ни предложение включва следните категории за извозване и обезвреждане: - Компютърни конфигурации - Мобилни апарати - Бракувано мрежово, комуникационно (телефонни централи) и измервателно оборудване